นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 361 คน
สถิติเดือนนี้ 28178 คน
สถิติปีนี้ 116839 คน
สถิติทั้งหมด 1022988 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
งานการศึกษา
 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน คือ

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานแผนงานโครงการและงานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานการเจ้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานการโรงเรียนและงานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานโรงเรียน ( ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน)

งานแผนงานโครงการและงานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวินิจฉัย สั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการประเมินผล

          - รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์กำหนดนโยบาย

          - การจัดทำแผนงานประจำปี

          - ประสานงานตรวจแนะนำการทำแผนการศึกษาของเทศบาล

          - จัดทำแผนและระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู

          - การเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความการจัดทำวารสาร

          - งานปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายงานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู และงานในกองหรือฝ่ายการศึกษาดังต่อไปนี้

                   - งานที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย เงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี

                   - งานรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณา จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

                   - งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝ่าย

                   - งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีขอถือจ่ายเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจำนวนอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และครู

                   - งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

                   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองหรือฝ่ายการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ

          - งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

          - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

          - การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่

          - งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโรงเรียนและงานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล 

          - งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

          - งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน

          - งานดูแล จัดเตรียม และให้บริหารวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

          - งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

          - งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          - งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

          - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

          - งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

          - งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

          - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน

          - งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

          - งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

          - งานกรวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

          - งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          - งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฎิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

          - การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

          - งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ

          - งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

          - งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

          - การวิเคราะห์เรื่องการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

          - การบริหารและส่งเสริมการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

          - การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรทดลองใช้หลักสูตรตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

          - งานสำรวจวิเคราะห์แบบเรียน การใช้แบบเรียน ตลอดจนการวัดให้มีการพัฒนาและเรียบเรียงแบบเรียน จัดทำมาตราฐานสถานศึกษา

          - การส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำรวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา

          - จัดการประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา

          - งานปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

          - งานเกี่ยวกับศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

          - งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่

          - การควบคุม ตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ 

          - งานปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

          - งานการอบรม ปกครองดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชน

          - งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

          - งานศูนย์เยาวชน

          - งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน

          - งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

          - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

          - งานบริการด้านวิชาการและอื่น ๆ

          - งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          - งานการจัดการแข่งขันกีฬา

          - งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพการส่งเสริมการกีฬาพื้นฐาน การพัฒนาเทคนิคการกีฬาการส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

          - งานการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

          - งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          - งานการอนุรักษ์ศาสนาสถานโบราณสถานและโบราณวัตถุ

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายโรงเรียน ( ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน . มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ

ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานกลุ่มทักษะ

          - งานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

          - งานกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

          - งานกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ

          - งานการวัดผลและประเมินผล

          - งานศูนย์สื่อการเรียน

          - งานการนิเทศและติดตามผล

          - งานตารางสอนและการจัดชั้นเรียน

          - งานวิจัยค้นคว้าทดลองสอน

          - งานกิจกรรมการวิชาการ

ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานสารบรรณ

          - งานการเงินบัญชี

          - งานทะเบียนและเอกสาร

          - งานสถิติข้อมูล

          - งานอาคารสถานที่และบริเวณ

          - งานพัสดุครุภัณฑ์

          - งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

          - งานเกี่ยวกับผู้แทนชั้นเรียน

          - งานจริยศึกษา

          - งานสวัสดิภาพ

          - งานสารวัตรนักเรียน

          - งานความสัมพันธ์กับชุมชน

          - งานกิจกรรมพิเศษ

ฝ่ายบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานห้องสมุด

          - งานแนะแนว

          - งานโภชนาการ

          - งานสุขภาพ

          - งานสวัสดิการ

          - งานสหกรณ์โรงเรียน

          - งานสุขาภิบาลโรงเรียน

หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา

          - งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

          - งานวิจัยการศึกษา

          - งานพัฒนาหลักสูตร

          - งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ

          - งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

          - งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา

          - งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ

          - งานการวัดผล ประเมินผลทางวิชาการ

          - งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตราฐานทางการศึกษา

          - งานประสานงาน การดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้

          - งานสารบรรณ

          - งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

          - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

          - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

          - งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

          - งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

          - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

          - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

          - งานรับเรื่องราวและร้องทุกข์และร้องเรียน

          - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

          - งานสวัสดิการต่าง ๆ

          - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

          - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย