หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร ยาว 346.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไมน้อยกว่า 259.50 ตารางเมตรพร้อมราวกันตก (สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้าชุนชนเตาไห 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร ยาว 346.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไมน้อยกว่า 259.50 ตารางเมตรพร้อมราวกันตก (สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้าชุนชนเตาไห 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 6 - 8 เมตร ยาว 678 เมตร หนา 0.05 เมตร1 สายหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,740 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างตั้งแต่สี่แยกวัดมงคลเศรษฐี ถึงหมู่บ้านกาญน์กนกหมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่) 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ยาว 61 เมตรตามแบบที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ กำหนด จำนวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้า LeJardin De Maejo ถึง สะพานนนนิภา ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 3.50 - 6 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,713 ตารางเมตร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนเลียบลำเหมืองห้วยโจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 3.50 - 6 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,713 ตารางเมตร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนเลียบลำเหมืองห้วยโจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ช่วงที่ 1 กว้าง 7.5 เมตร ยาว 353 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณซอย 22 (ชุมชนป่าขาม) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,123 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 282.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าวัดแม่แก้ดน้อย ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างซอย 4 (ชุมชนเกษตรใหม่) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 282.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.50 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 394.75 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 8 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 282.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.50 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 394.75 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 8 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 39.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างบ้านนายแสน ศรีสวัสดิ์ ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,123 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,123 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.50 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 394.75 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 8 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2024
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ชุมชนแม่โจ้ใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 291.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย 12 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 ร้านไปยานใหญ่ เชื่อม หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 105.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างบ้านผู้ช่วยนงค์ - บ้านลุงเลื่อยชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 282.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างซอย 4 (ชุมชนเกษตรใหม่) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าวัดแม่แก้ดน้อย ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.50 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 394.75 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 8 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างซอย 4 (ชุมชนเกษตรใหม่) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าวัดแม่แก้ดน้อย ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.50 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 394.75 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 8 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ช่วงที่ 1 กว้าง 7.5 เมตร ยาว 353 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณซอย 22 (ชุมชนป่าขาม) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 105.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างบ้านผู้ช่วยนงค์ - บ้านลุงเลื่อยชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ช่วงที่ 1 กว้าง 7.5 เมตร ยาว 353 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณซอย 22 (ชุมชนป่าขาม) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 105.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างบ้านผู้ช่วยนงค์ - บ้านลุงเลื่อยชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2024
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินประปาหมู่บ้าน ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
จ้างเหมาบริการติดฟิมส์กรองแสง และติดสติ๊กเกอร์ฝ้า ภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง (อาคารใหม่) และห้องน้ำ ชั้น 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินประปาหมู่บ้าน ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร 01 Apr 2024
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าช้าแม่เตาไห ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้างบริเวณสุสานแม่เตาไห ชุมชนแม่เตาไห 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2024
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าช้าแม่เตาไห ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้างบริเวณสุสานแม่เตาไห ชุมชนแม่เตาไห 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร 29 Mar 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมยกระดับถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.30-3.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 391.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของฝ่ายบริหารงานการคลัง และฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร (ข้างวัดแม่โจ้ด้านทิศใต้ ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2024
จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เดือนมีนาคม 2567 (ขยะมูลฝอยตกค้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เดือนมีนาคม 2567 (ขยะมูลฝอยตกค้าง) 06 Mar 2024
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 105.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างบ้านผู้ช่วยนงค์ - บ้านลุงเลื่อยชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร 22 Feb 2024
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้รายละเอียดตามแบบแปลน ที่กองช่างกำหนด 22 Feb 2024
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าช้าชุมชนแม่ดู่ ตามแบบเทศบาลเมืองแม่โจ้กำหนด จำนวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสุสานชุมชนแม่ดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) 22 Feb 2024
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 282.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) 22 Feb 2024
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหาร) 22 Feb 2024
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ช่วงที่ 1 กว้าง 7.5 เมตร ยาว 353 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณซอย 22 (ชุมชนป่าขาม) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 22 Feb 2024
โครงการซ่อมแซมพนังกันดิน ขนาดกว้าง 0.15 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 10 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้านนางจันทร ใจเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร) 22 Feb 2024
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่กองช่างกำหนด 22 Feb 2024
โครงการติดตั้งราวกั้น รอบบริเวณอาคารเรียนศูนย์ทุ่งป่าเก็ด รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กองช่างกำหนด 22 Feb 2024
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 10 ชุมชนหลิ่งมื่น ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 22 Feb 2024
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 39.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างบ้านนายแสน ศรีสวัสดิ์ ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร 22 Feb 2024
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.50 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 394.75 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 8 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร 22 Feb 2024
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.00 - 2.50 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 237.50 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 8 ต่อจากของเดิมชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร) 22 Feb 2024
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 22 Feb 2024
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 22 Feb 2024
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร ยาว 346.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไมน้อยกว่า 259.50 ตารางเมตรพร้อมราวกันตก (สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้าชุนชนเตาไห 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร) 22 Feb 2024
โครงการขยายถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,123 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 22 Feb 2024
โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งป่าเก็ด) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 22 Feb 2024
โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 450.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ข้างหอพักอนุรักษ์แมนชั่น หมู่ที่ 10 ชุมชนหลิ่งมื่น ต.ป่าไผ่) 22 Feb 2024
โครงการก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา0.15 เมตร ยาว 108.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองหน้าบ้านพี่พรรณี จักรบุตร ต่อจากของเดิม ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 22 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 2.80-3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 739.00 ตารางเมตร พร้อมยกฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 4 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยวิฑูรย์ ใจพรหม ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยวิฑูรย์ ใจพรหม ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ? 4.50 เมตร 2 ช่วงความยาวรวม 92.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 315.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 2 ช่วงความยาวรวม 103.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณโรงน้ำดื่ม ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
จ้างโครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 113 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 113.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 3 ชุมชนแม่ดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 2 รายการ คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0140 และเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 413-63-0093 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในงานของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านป้าจิ้น-บ้านป้าเที่ยงข้างวัด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 2.80-3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 739.00 ตารางเมตร พร้อมยกฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 4 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 2.80-3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 739.00 ตารางเมตร พร้อมยกฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 4 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมยกระดับถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.30-3.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 391.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมยกระดับถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.30-3.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 391.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jan 2024
เหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 6 เดือน 29 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยวิฑูรย์ ใจพรหม ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยวิฑูรย์ ใจพรหม ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jan 2024
จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านป้าจิ้น-บ้านป้าเที่ยงข้างวัด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านป้าจิ้น-บ้านป้าเที่ยงข้างวัด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jan 2024
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ห้องฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณต่อจากของเดิมถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง (อาคารใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณต่อจากของเดิมถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 77.50 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 32 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 17 หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) 14 Nov 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.30-3.40 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 663.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยลุงพล ซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 342 ตารางเมตร บริเวณบ้านนางจันทร์ทิพย์ถึงบ้านนายโบว์ ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อโครงการเดิม ช่วง 1 ขนาดกว้าง 7.50-8.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ช่วง 2 ซอย 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 897.5 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ 11 ตำบลหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
จ้างโครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ? 1.50 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 295.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ่อปลานายสวิงไปถึงร้านไปยานใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 965.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอยหอพักตาเสือต่อจากของเดิม ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Nov 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบับติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 เดือน รายนายชิตภูมิ เคหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบับติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 เดือน รายนางสาวพจนีย์ คำฝั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบับติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 เดือน รายนายอภิวัฒ ต๊ะเป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างพิมพ์สติกเกอร์เพื่อมอบให้แก่ผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,235.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยหน้าบริษัทบุญเลิศเกมส์ไม้ ต่อจากของเดิมเชื่อมถนนลำน้ำแม่คาว ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Oct 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 605.50 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 11 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 108 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองหน้าบ้านพี่พรรณี จักรบุตร ต่อจากของเดิมชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Oct 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 965.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอยหอพักตาเสือต่อจากของเดิม ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Oct 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 965.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอยหอพักตาเสือต่อจากของเดิม ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Oct 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบับติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 เดือน รายนางสาวพจนีย์ คำฝั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี Fuji Xerox DocuCentre IV C3370 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานของกองคลัง และฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบับติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 เดือน รายนายอภิวัฒ ต๊ะเป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบับติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 เดือน รายนายชิตภูมิ เคหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 108 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองหน้าบ้านพี่พรรณี จักรบุตร ต่อจากของเดิมชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 108 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองหน้าบ้านพี่พรรณี จักรบุตร ต่อจากของเดิมชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
จ้างเหมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพื่อใช้ในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
จ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์เพื่อมอบให้แก่ผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 6 ต่อจากของเดิม ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมซอย 4 สวนแม่คำ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 38 เมตร และซอยบ้านนางศศิธร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 41.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 297.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ? 4.50 เมตร 2 ช่วงความยาวรวม 92.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 315.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 2 ช่วงความยาวรวม 103.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณโรงน้ำดื่ม ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 283.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 94.50 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยร้านลาบริมทาง ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมยกระดับถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.30-3.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 391.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินกว่า 115.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.12 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 2 (ชุมชนหนองทราย) หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ 14 Sep 2023
โครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 113 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 113.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 3 ชุมชนแม่ดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 295.50 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ถนนซอย 9 ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 80.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ลานกีฬาชุมชนแม่ดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 965.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอยหอพักตาเสือต่อจากของเดิม ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 83.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างซอยลาบแม่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่) 14 Sep 2023
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ชุมชนแม่โจ้ใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยวิฑูรย์ ใจพรหม ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงเสน่ห์ โปธา ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) 14 Sep 2023
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อโครงการเดิม ช่วง 1 ขนาดกว้าง 7.50-8.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ช่วง 2 ซอย 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 897.5 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ 11 ตำบลหนองหาร) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 598.50 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางเข้าที่ดินเทศบาลเมืองแม่โจ้ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร) 14 Sep 2023
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 2.80-3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 739.00 ตารางเมตร พร้อมยกฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 4 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) 14 Sep 2023
โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ? 1.50 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 295.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ่อปลานายสวิงไปถึงร้านไปยานใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยบ้านนางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร) 14 Sep 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 51.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 9 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร) 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำบริเวณ บ่อน้ำชุมชนเคหะ ม.4 ตำบลหนองจ๊อม รายละเอียดตามแบบที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำบริเวณ บ่อน้ำชุมชนเคหะ ม.4 ตำบลหนองจ๊อม รายละเอียดตามแบบที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วฌาปนสถาน ขนาดยาว 61.00 เมตร พร้อมเทลาน คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร บริเวณฌาปนสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในงานของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 04 Sep 2023
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองคลัง) 31 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
โครงการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางวา เพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร (ชุมชนป่าขาม) 25 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Aug 2023
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 6 เดือน 10 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วฌาปนสถาน ขนาดยาว 61.00 เมตร พร้อมเทลาน คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร บริเวณฌาปนสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วฌาปนสถาน ขนาดยาว 61.00 เมตร พร้อมเทลาน คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร บริเวณฌาปนสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.50-7.70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,454 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 226 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยหมู่บ้านเศรษฐี (ชุมชนสหกรณ์นิคม 1) หมู่ 5 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.50-7.70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,454 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 226 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยหมู่บ้านเศรษฐี (ชุมชนสหกรณ์นิคม 1) หมู่ 5 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. สถานที่ก่อสร้างต่อจากของเดิมถนนสายข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง (ชุมชนเกษตรใหม่) หมู่ 10 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. สถานที่ก่อสร้างต่อจากของเดิมถนนสายข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง (ชุมชนเกษตรใหม่) หมู่ 10 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 ชั้น (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่สาธารณะชุมชน หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2023
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน 28 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 ชั้น (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่สาธารณะชุมชน หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 ชั้น (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่สาธารณะชุมชน หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำแบบฝาปิด กว้างภายใน 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 30 เมตร และช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด กว้างภายใน เฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 53 เมตร บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ใจมุก ชุมชนแม่โจ้ใหม่ หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2023
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.50-7.70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,454 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 226 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยหมู่บ้านเศรษฐี (ชุมชนสหกรณ์นิคม 1) หมู่ 5 ตำบลหนองหาร 02 Jun 2023
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 137 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวรวม 150 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 200 เมตร และขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 875 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,093 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างต่อจากของเดิม ถนนสายข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง (ชุมชนเกษตรใหม่) หมู่ 10 ตำบลหนองหาร 02 Jun 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำแบบฝาปิด กว้างภายใน 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 30 เมตร และช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด กว้างภายใน เฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 53 เมตร บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ใจมุก ชุมชนแม่โจ้ใหม่ หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำแบบฝาปิด กว้างภายใน 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 30 เมตร และช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด กว้างภายใน เฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 53 เมตร บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ใจมุก ชุมชนแม่โจ้ใหม่ หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ หมายเลขทะเบียน กร-4378 เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ 026-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 676.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร บริเวณซอย 14 หลัง VR คาราโอเกะ ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ 4-0011 ถนนหน้าโรงเรียนแม่แก้ดน้อย-สะพานเชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ชุมชนแม่ดู่ หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 342 ตารางเมตร บริเวณบ้านนางจันทร์ทิพย์ถึงบ้านนายโบว์ ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 238.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสามแยกหลังวัดแม่โจ้เชื่อมลำเหมืองหลังเทศบาล ชุมชนแม่โจ้หมู่ 12 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมยกฝาบ่อ บริเวณถนนหน้าป่าช้า หมู่ที่ 11 ไปบ้านป่าบง ต่อจากของเดิม ชุมชนไร่สหกรณ์หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30-0.70 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 189 เมตร บริเวณถนนสายหลักชุมชนทั้งสองข้าง ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 676.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร บริเวณซอย 14 หลัง VR คาราโอเกะ ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 676.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร บริเวณซอย 14 หลัง VR คาราโอเกะ ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,267.50 ตารางเมตร บริเวณหลังวัดห้วยเกี๋ยง-ลำน้ำคาว ชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อถนนสายหน้าหมู่บ้านกาญกนกวิลล์ บริเวณซอย 22 หมู่บ้านวนารี ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 540.00 เมตร บริเวณซอย 12 ชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร บริเวณซอย 7 บ้านอาจารย์ทัศนาพร ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 342 ตารางเมตร บริเวณบ้านนางจันทร์ทิพย์ถึงบ้านนายโบว์ ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนซอยนางโสพิน กัลยา ชุมชนเตาไห 2 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร บริเวณบ้านนายสมเพชร ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร บริเวณถนนทางเข้าที่ดินเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร บริเวณซอยป้าลัดดา ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร บริเวณซอยป้ายวง ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 238.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสามแยกหลังวัดแม่โจ้เชื่อมลำเหมืองหลังเทศบาล ชุมชนแม่โจ้หมู่ 12 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 238.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสามแยกหลังวัดแม่โจ้เชื่อมลำเหมืองหลังเทศบาล ชุมชนแม่โจ้หมู่ 12 ตำบลหนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2023
วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 12 รายการ 07 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ 4-0011 ถนนหน้าโรงเรียนแม่แก้ดน้อย-สะพานเชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ชุมชนแม่ดู่ หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30-0.70 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 189 เมตร บริเวณถนนสายหลักชุมชนทั้งสองข้าง ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมยกฝาบ่อ บริเวณถนนหน้าป่าช้า หมู่ที่ 11 ไปบ้านป่าบง ต่อจากของเดิม ชุมชนไร่สหกรณ์หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ 4-0011 ถนนหน้าโรงเรียนแม่แก้ดน้อย-สะพานเชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ชุมชนแม่ดู่ หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30-0.70 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 189 เมตร บริเวณถนนสายหลักชุมชนทั้งสองข้าง ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมยกฝาบ่อ บริเวณถนนหน้าป่าช้า หมู่ที่ 11 ไปบ้านป่าบง ต่อจากของเดิม ชุมชนไร่สหกรณ์หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 540.00 เมตร บริเวณซอย 12 ชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,267.50 ตารางเมตร บริเวณหลังวัดห้วยเกี๋ยง-ลำน้ำคาว ชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อถนนสายหน้าหมู่บ้านกาญกนกวิลล์ บริเวณซอย 22 หมู่บ้านวนารี ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อถนนสายหน้าหมู่บ้านกาญกนกวิลล์ บริเวณซอย 22 หมู่บ้านวนารี ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,267.50 ตารางเมตร บริเวณหลังวัดห้วยเกี๋ยง-ลำน้ำคาว ชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 540.00 เมตร บริเวณซอย 12 ชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50-0.60 เมตร สองข้าง หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 355.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเส้นหลักต่อของเดิมไปถึงสะพานหลังวัดทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยบ้านลุงมี หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 2.00 เมตร ยาว 19 เมตร (บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ประปาหมู่บ้าน ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50-0.60 เมตร สองข้าง หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 355.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเส้นหลักต่อของเดิมไปถึงสะพานหลังวัดทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50-0.60 เมตร สองข้าง หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 355.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเส้นหลักต่อของเดิมไปถึงสะพานหลังวัดทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50-0.60 เมตร สองข้าง หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 355.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเส้นหลักต่อของเดิมไปถึงสะพานหลังวัดทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50-0.60 เมตร สองข้าง หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 355.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเส้นหลักต่อของเดิมไปถึงสะพานหลังวัดทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5 ชุมชนไร่สหกรณ์หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ตั้งบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50-0.60 เมตร สองข้าง หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 355.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเส้นหลักต่อของเดิมไปถึงสะพานหลังวัดทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5 ชุมชนไร่สหกรณ์หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ตั้งบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางแยกชุมชนทุ่งป่าเก็ดถึงสวนสาธารณะสวนสวรรค์ (ร้องขี้ทูตเดิม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,908 ตารางเมตร ยาว 426 เมตร ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 6 เดือน 19 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางซอยอ้อมเมืองค้าไม้ ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกหลังวัดห้วยเกี๋ยง เลียบลำน้ำแม่คาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางแยกชุมชนทุ่งป่าเก็ดถึงสวนสาธารณะสวนสวรรค์ (ร้องขี้ทูตเดิม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,908 ตารางเมตร ยาว 426 เมตร ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางซอยอ้อมเมืองค้าไม้ ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกหลังวัดห้วยเกี๋ยง เลียบลำน้ำแม่คาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางแยกชุมชนทุ่งป่าเก็ดถึงสวนสาธารณะสวนสวรรค์ (ร้องขี้ทูตเดิม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,908 ตารางเมตร ยาว 426 เมตร ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Dec 2022
จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ เพื่อมอบให้แก่ผู้แก่ผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 จำนวน 2 เดือน 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน สีเขียว หมายเลขทะเบียน ยต 6647 เชียงใหม่ เลขที่ครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2022
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2022
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Oct 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำแบบฝาปิด กว้างภายใน 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 30 เมตร และช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด กว้างภายใน เฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 53 เมตร บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ใจมุก ชุมชนแม่โจ้ใหม่ หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 19 Oct 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 540.00 เมตร บริเวณซอย 12 ชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 19 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 676.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร บริเวณซอย 14 หลัง VR คาราโอเกะ ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 19 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร บริเวณซอย 7 บ้านอาจารย์ทัศนาพร ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 19 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร บริเวณบ้านนายสมเพชร ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 19 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร บริเวณถนนทางเข้าที่ดินเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 19 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนซอยนางโสพิน กัลยา ชุมชนเตาไห 2 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด 19 Oct 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 จำนวน 10 เดือน 18 Oct 2022
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางซอยอ้อมเมืองค้าไม้ ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 402 เมตร หนา 0.05 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 402 เมตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย 06 Oct 2022
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางแยกชุมชนทุ่งป่าเก็ดถึงสวนสาธารณะสวนสวรรค์ (ร้องขี้ทูตเดิม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,908 ตารางเมตร ยาว 426 เมตร ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย 06 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกหลังวัดห้วยเกี๋ยง เลียบลำน้ำแม่คาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย 06 Oct 2022
โครงการบริการจัดการมูลฝอย และกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
จ้างโครงการบริการจัดการมูลฝอย และกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Oct 2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 238.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสามแยกหลังวัดแม่โจ้เชื่อมลำเหมืองหลังเทศบาล ชุมชนแม่โจ้หมู่ 12 ตำบลหนองหาร) 05 Oct 2022
โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 637.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 255 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5 ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร) 05 Oct 2022
โครงการจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัด ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวััดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 04 Oct 2022
จ้างโครงการจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัด ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวััดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน 07 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2022
โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร บริเวณลำเหมืองข้างบ้านลุงปาน ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 23 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย บ้านป้าแดง พิเคราะห์กิจ หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 18 หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย บ้านพัน ธิดี หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jul 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) 18 Jul 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างร้านณัฐกิจการค้า หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างร้านณัฐกิจการค้า หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หลังบ้านนายปันการะเกต ลงลำห้วย หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยพีท คาร์แคร์ หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 ต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยพีท คาร์แคร์ หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 ต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,522 ตารางเมตร และยกฝาบ่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ชม.ถ 4-0015 เส้นร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะ ต่อจากโครงการเดิมถึงซอย 7 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 1 หลังร้านลักษณ์เกษตรยนต์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 5-7เมตร ยาว417 เมตร หนา0.05เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า2,502ตารางเมตร(บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพรสวรรค์ถึงหลังโครงการเชื่อมต่อถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย-ชุมชนสหกรณ์นิคม1หมู่ที่9 ต.หนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 428 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 22 บ่อ และถมดินหลังท่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ถนนซอยเกษตรใหม่เลียบโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินเทศบาล หน้าสุสานป่าบง) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หลังบ้านนายปันการะเกต ลงลำห้วย หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หลังบ้านนายปันการะเกต ลงลำห้วย หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,522 ตารางเมตร และยกฝาบ่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ชม.ถ 4-0015 เส้นร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะ ต่อจากโครงการเดิมถึงซอย 7 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,522 ตารางเมตร และยกฝาบ่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ชม.ถ 4-0015 เส้นร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะ ต่อจากโครงการเดิมถึงซอย 7 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Jun 2022
วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 14 รายการ 31 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 428 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 22 บ่อ และถมดินหลังท่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ถนนซอยเกษตรใหม่เลียบโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 1 หลังร้านลักษณ์เกษตรยนต์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินเทศบาล หน้าสุสานป่าบง) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 428 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 22 บ่อ และถมดินหลังท่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ถนนซอยเกษตรใหม่เลียบโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 1 หลังร้านลักษณ์เกษตรยนต์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินเทศบาล หน้าสุสานป่าบง) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2022
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) เพื่อใช้ในงานของฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
จ้างเหมาบริการ(จัดทำหน้าต่างบานสไลด์ชั่วคราวและแท่นวางเอกสารชั่วคราวพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 May 2022
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 2 รายการ 19 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 766 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 219 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ป้าไล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 766 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 219 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ป้าไล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.20-5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,806 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 9 ต่อจากของเดิมชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 353 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 141 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,032 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยสบันงา หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 4 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร ชุมชนเกษตรใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2022
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในงานของฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 287 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ บ้านพ่อหลวงมา ถึงบ้านป้าแดง หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 May 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 4 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 4 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 5-7เมตร ยาว417 เมตร หนา0.05เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า2,502ตารางเมตร(บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพรสวรรค์ถึงหลังโครงการเชื่อมต่อถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย-ชุมชนสหกรณ์นิคม1หมู่ที่9 ต.หนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 353 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 141 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,032 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยสบันงา หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.20-5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,806 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 9 ต่อจากของเดิมชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 5-7เมตร ยาว417 เมตร หนา0.05เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า2,502ตารางเมตร(บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพรสวรรค์ถึงหลังโครงการเชื่อมต่อถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย-ชุมชนสหกรณ์นิคม1หมู่ที่9 ต.หนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 353 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 141 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,032 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยสบันงา หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.20-5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,806 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 9 ต่อจากของเดิมชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 4 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 4 เดือน 19 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร ชุมชนเกษตรใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร ชุมชนเกษตรใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 766 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 219 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ป้าไล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 766 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 219 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ป้าไล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 287 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ บ้านพ่อหลวงมา ถึงบ้านป้าแดง หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 766 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 219 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ป้าไล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 287 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ บ้านพ่อหลวงมา ถึงบ้านป้าแดง หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.20-5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,806 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 9 ต่อจากของเดิมชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,032 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยสบันงา หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 5-7เมตร ยาว417 เมตร หนา0.05เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า2,502ตารางเมตร(บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพรสวรรค์ถึงหลังโครงการเชื่อมต่อถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย-ชุมชนสหกรณ์นิคม1หมู่ที่9 ต.หนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 353 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 141 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2022
จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5 - 7 เมตร ยาว 417 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,502 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้าหมู่บ้านพรสวรรค์ถึงหลังโครงการเชื่อมต่อถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย-ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร 30 Mar 2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 55 เมตร เพื่อขยายผิวถนน (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าหมู่บ้านโกลเด้นท์โฮม หมู่ 9 ต.หนองหาร 30 Mar 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.12 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5 ถึงบ้านนายอุ่นเรือนขยาย หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร 30 Mar 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 2 เดือน 25 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2022
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินเทศบาล หน้าสุสานป่าบง) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 15 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร ชุมชนเกษตรใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2022
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.50-8.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,032 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 ไปหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 14 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2022
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน 10 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมยกและเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ชำรุด (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงไมล์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2022
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน 25 Feb 2022
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินของหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 23 Feb 2022
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร ชุมชนเกษตรใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 23 Feb 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของงานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของงานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 เดือน 21 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 766 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 219 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ป้าไล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางริน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 287 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ บ้านพ่อหลวงมา ถึงบ้านป้าแดง หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 413-63-0093 ใช้ในงานของฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Feb 2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 15 Feb 2022
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,278 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 15 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมยกและเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ชำรุด (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงไมล์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมยกและเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ชำรุด (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงไมล์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,111 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 248.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 07 Feb 2022
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 2 เดือน 21 Jan 2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 20 Jan 2022
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 10 วัดหนองอุโบสถ หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่) โดยวิธีคัดเลือก 18 Jan 2022
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,587 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสามแยกศาลาหมู่บ้าน-น้ำดื่มร่มรื่น หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) โดยวิธีคัดเลือก 18 Jan 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Dec 2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร ชุมชนเกษตรใหม่) 27 Dec 2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) 27 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างซอยข้างโรงเรียนบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 73 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยปริญญา หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 591.50 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 หมู่ 2 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้าง คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 366.50 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 2 ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 ชั้น (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่สาธารณะชุมชน หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 3.00 เมตร ยาว 19 เมตร (บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ประปาหมู่บ้าน ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างร้านณัฐกิจการค้า หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยพีท คาร์แคร์ หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 ต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 21 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Dec 2021
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน 20 Dec 2021
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน 13 Dec 2021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,111 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 248.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.50-8.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,032 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 ไปหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,278 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมยกและเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ชำรุด (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงไมล์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 13 Dec 2021
จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021