หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลังเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Dec 2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร ชุมชนเกษตรใหม่) 27 Dec 2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) 27 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างซอยข้างโรงเรียนบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 73 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยปริญญา หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 591.50 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 หมู่ 2 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้าง คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 366.50 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 2 ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 ชั้น (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่สาธารณะชุมชน หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 3.00 เมตร ยาว 19 เมตร (บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ประปาหมู่บ้าน ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างร้านณัฐกิจการค้า หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) 21 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยพีท คาร์แคร์ หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 ต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 21 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Dec 2021
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 เดือน 20 Dec 2021
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน 13 Dec 2021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,111 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 248.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.50-8.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,032 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 ไปหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,278 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมยกและเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ชำรุด (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงไมล์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 13 Dec 2021
จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021