ประธานชุมชน

นายเกียงไกร ใจกล้า
ประธานชุมชนแม่เตาไห 1
088-4355929
 
นายสงัด วงศ์หาญ
ประธานชุมชนแม่เตาไห 2
086-1928221
 
นายสมมิตร อินทอง
ประธานชุมชนป่าบง
0856176196
 
นายเสาร์ แบ่งบุญ
ประธานชุมชนป่าขาม
086-6572942
 
นายองศา ปัญญาเป็ง
ประธานชุมชนห้วยเกี๋ยง
081-0298391
 
นายสุทัศน์ ไชยพรหมมา
ประธานชุมชนแม่โจ้
086-9148589
 
นายศรศักดิ์ เรือนแปง
ประธานชุมชนสหกรณ์นิคม 1
080-1208814
 
นายวิรัช ศรีสกลวัฒน์
ประธานชุมชนสหกรณ์นิคม 2
081-3934268
 
นายสว่าง แดงคำมา
ประธานชุมชนทุ่งป่าเก็ด
0897328404
 
รศ.รังสรรค์ จันต๊ะ
ประธานชุมชนทุ่งหมื่นน้อย
086-1944357
 
นายจำรัส เทพมหาวงศ์
ประธานชุมชนเกษตรใหม่
0861170653
 
นายเสาร์คำ อภิมร
ประธานชุมชนไร่สหกรณ์
089-9547873
 
นายประมูล ใจสูง
ประธานชุมชนแม่โจ้ใหม่
089-9517602
 
นายแดง ศรีทิ
ประธานชุมชนแม่ดู่
089-6199468
 
นายอินถา แก้วมอญ
ประธานชุมชนหนองทราย
083-5170474
 
นายวิรัตน์ สถา
ประธานชุมชนหลิ่งมื่น
080-0317977
 
นายมิ่งขวัญ อินทอง
ประธานชุมชนพัฒนาทรายแก้ว
089-2621702
 
นายอำนวย อิ่นแก้ว
ประธานชุมชนแพะป่าห้า
0817642394
 
นายจรัส สุทธวงศ์
ประธานชุมชนศรีสหกรณ์
0810201487
 

Copyright © 2012-2018โดย เทศบาลเมืองแม่โจ้ - www.maejocity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-498621
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com