ประธานสตรี

นางไกรทิพย์ ทิพิมพา
ประธานสตรี ชุมชนเตาไห๑
0814728636
 
นางรัชนี วค์หาญ
ประธานสตรี แม่เตาไห 2
087-7818958
 
นางสมพร ทวี
ประธานสตรีชุมชนป่าบง
096-1799695
 
นางศรีพรรณ สุนันตา
ประธานสตรีชุมชนป่าขาม
0810345204
 
นางเบญจวรรณ สุรินทร์
ประธานสตรีชุมชนห้วยเกี๋ยง
0896344094
 
นางปทุม แก้วทิพย์
ประธานสตรี แม่โจ้
082-6144199
 
นางชุ่มใจ มอญแสง
ประธานสตรี สหกรณ์นิคม 1
089-4330286
 
นางธนพร อุทรา
ประธานสตรี สหกรณ์นิคม 2
093-1321905
 
นางจันทร์แก้ว ดวาเรือง
ประธานสตรีชุมชนทุ่งป่าเก็ด
0816035876
 
นางสำราญ วงค์แสง
ประธานสตรีชุมชนทุ่งหมื่นน้อย
0817413152
 
นางยุพา จันทร์แดง
ประธานสตรีชุมชนเกษตรใหม่
083-4705242
 
นางแดง กำยาน
ประธานสตรีชุมชนไร่สหกรณ์
 
นางอุดมศรี ชัยเขต
ประธานสตรี แม่โจ้ใหม่
086-6563087
 
นางไกรศรี ขยัน
ประธานสตรีชุมชนแม่ดู่
086-9144366
 
นางสาวสุทธิชารัตน์ จินาพลพงศ์
ประธานสตรีชุมชนหนองทราย
086-6567437
 
นางสมนึก ปินชัย
ประธานสตรี หลิ่งมื่น
089-4350550
 
นางอารีวรรณ สุวรรณ
ประธานสตรี พัฒนาทรายแก้ว
087-7516248
 
นางบัวแก้ว เครือคำ
ประธานสตรีชุมชนแพะป่าห้า
085-6181353
 
นางบุญเริ่มศรี ขยัน
ประธานสตรีชุมชนศรีสหกรณ์
0850291700
 

Copyright © 2012-2018โดย เทศบาลเมืองแม่โจ้ - www.maejocity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-498621
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com