หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้

ปลัดเทศบาล
8
นายวิรัช จิโรจน์พงศา
ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
รองปลัดเทศบาล
8
นายธงชัย อัปการัตน์
รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
สำนักปลัดเทศบาล
นายศิลป์ คิดชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
นางบัวฝ้าย ตันคำปวน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
กองช่าง
นายเอกราช นิธิภทรนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายถาวร จองส่างปัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 

Copyright © 2012-2018โดย เทศบาลเมืองแม่โจ้ - www.maejocity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-498621
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com