เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

นางสาววาทินี ลาดล้อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรสสุคนธ์ จินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญญีปฏิบัติการ

นางชญานันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายธงชัย บัวงาม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายพงชธรณ์ ยอดวงค์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฐิติกุล พรหมยศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวภัครนันท์ จุ่มแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานบำเหน็จบำนาญ

นายสายยันต์ สมอ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกรกฎา หลีน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ฟองมูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานพัฒนารายได้

นายมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ว่าง.

พนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพรรษา หาญวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวณิชาพร สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอภิวัฒ ต๊ะเป็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 1

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 1

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธิ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 2

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 2

นางสาวธัญรัตน์ วิริยะนุเคราะห์

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 3

นางสาวพจนีย์ คำฝั้น

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 3

ร.ต.หญิง ศุภานัน จันทร์สุวรรณ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยช่างโยธา (งานแผนที่ภาษี)

นายชิตภูมิ เคหา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประวิทย์ นันตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ