เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานควบคุมอาคาร

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายตรวจ เขตที่ 1

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายตรวจ เขตที่ 2

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายตรวจ เขตที่ 3

งานธุรการ งานขออนุญาตก่อสร้าง, โรงงาน, น้ำบาดาล, พลังงานเชื้อเพลิง

นางสาวปรารถนา มูลสี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัลยา ตาคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

พนักงานจ้าง

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานควบคุมงานก่อสร้าง

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างาน

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายอาทิตย์ บุญเลา

ผู้ช่วยช่าง

นายพัชรพล คำตัน

ผู้ช่วยช่าง

นายเกรียงไกร เสวยราช

ผู้ช่วยช่าง

นายอนุวัตร กองคำ

คนงานทั่วไป