เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกชกร ค่วยเทศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววชิรพร สงวนศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุพงษ์ สายเขียว

พนักงานขับรถยนต์

งานส่งเสริมสาธารณสุข

นางสาวกัญญามาศ บุญยืน

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

นางสาวณิชกุล สายเขียว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอัจฉริยะ บุณเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิพันธ์ สุปินะ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นางลักษมี ทิศยาณะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายผัด กันใจ

พนักงานขับรถยนต์

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยพงค์ ชุมชอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ พรหมวรรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายคนาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเทอดพงศ์ ก้าวทางทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติธัช คำแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชมภู

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายยุทธนันท์ พฤกษาพราว

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุรางคนา ภาวดี

พนักงานจ้างทั่วไป

งานรักษาความสะอาด

นางสุวรัตน์ น่วมสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิมพา โกมิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายเทอดศักดิ์ อินธิไชย

คนงานประจำรถขยะ
(ทักษะ)

นายพัชรพล คำตัน

คนงานประจำรถขยะ
(ทักษะ)

นายศรีเลย หมุดปัน

คนงานประจำรถขยะ
(ทักษะ)

นายเทวินทร์ ทัศเกตุ

คนงานประจำรถขยะ
(ทักษะ)

นายอินปั๋น สมศรี

คนงานประจำรถขยะ
(ทักษะ)

นายสงวน แสงอินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายเกรียงศักดิ์ เทพินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายธนพล แก้วมา

พนักงานขับรถยนต์

นายสาคร ดวงใจ

พนักงานขับรถยนต์

นางพรศรี ตาคำ

พนักงานประจำรถขยะ

นายศรัญญู อำพรรักษ์

พนักงานประจำรถขยะ

นายสิงห์คำ ร่วมคำ

พนักงานประจำรถขยะ

นายพจน์ ธรรมชัย

พนักงานประจำรถขยะ

นายบุญฤทธิ์ จันสองสี

พนักงานประจำรถขยะ

นายคณาวุฒิ สินธุยี

พนักงานประจำรถขยะ

นายวิชัย บุญยืน

พนักงานประจำรถขยะ

นายศุภกิจ พรหมตัน

พนักงานประจำรถขยะ

นายเสาร์คำ เดชบูรณ์

พนักงานประจำรถขยะ

นายสุพจน์ ไชยพาณิช

พนักงานประจำรถขยะ

นายจรัญ สุวรรณ์

พนักงานประจำรถขยะ

นางศรีไพร ธิเก่ง

พนักงานประจำรถขยะ

นายบรรพต ช่อวรรณะ

พนักงานประจำรถขยะ

นายณรงค์ศักดิ์ เวียงแก้ว

พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวศรีพลอย อะทุน

พนักงานประจำรถขยะ

นายอมอญรัตน์ ทองคำ

พนักงานประจำรถขยะ

นายอำนวย เกียรศักดิ์สกุล

พนักงานประจำรถขยะ

นายประเทือง อุ่นจิตร

พนักงานประจำรถขยะ

นางบุญศรี คงตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ กันทะรส

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจินตนา มโนวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุภาพ ฝูงทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิชุดา สิมมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปรัชญา เคหัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ สุมามาลย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิตย์ ขุน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจำเนียร สุนันต๊ะพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจันทร์จิรา เทพินทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจันทอน สุทธิรังษี

พนักงานจ้างทั่วไป