เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

ส.อ.วิมล รู้ทำนอง

หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ สิทธิกัน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานทะเบียนและบัตร

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางสาวพนิดา จันสุภา

พนักงานจ้าง

นายจิณณวัตร ทาริเดช

พนักงานจ้าง

นางกมรา จอมเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐหทัย เดโชพัฒน์ชญานิน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเอื้องฟ้า หล้าจันทร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรปฏิบัติการ

นายธิษณ์ กันธิยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานเทศกิจ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวิเชียร จันทร์ศรี

พนักงานขับรถ

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานิต กันธา

พนักงานจ้าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายบัณฑิต ธรรมธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฐ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัช อินทรเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน กันธา

พนักงานจ้าง

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรัชรกรณ์ นครสุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายหิรัน ปาคำวัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุรุษเพรช วงค์คำ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชนนิพัทธ์ พฤกษ์ทยานนท์

พนักงานจ้าง

นางสาวสุธิพร หลีจาง

พนักงานจ้าง

งานประชาสัมพันธ์

นายภราดร โอฬารจันทโรทัย

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนภา แสนเกรียง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชิติพัทธ์ จันชะนะกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานธุรการ

นายศราวุธ เหมยสุวรรณ

เจ้าพนังานธุรการปฏิบัติงาน

นางศศิวมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานพัสดุ

นางสาวสาริกา ตามูลเรือน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เลขาหน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

แม่บ้านสำนักงาน