เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นายศิลป์ คิดชัย

หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ สิทธิกัน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานทะเบียนและบัตร

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางสาวพนิดา จันสุภา

พนักงานจ้าง

นายจิณณวัตร ทาริเดช

พนักงานจ้าง

นางกมรา จอมเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวเอื้องฟ้า หล้าจันทร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชิดชนก ขำวงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอรพรรณ กิรติธนาภรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานเทศกิจ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวิเชียร จันทร์ศรี

พนักงานขับรถ

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานิต กันธา

พนักงานจ้าง

นายวินัย แจ่งถิ่นป่า

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายบัณฑิต ธรรมธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฐ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัช อินทรเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน กันธา

พนักงานจ้าง

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายหิรัน ปาคำวัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุรุษเพรช วงค์คำ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชนนิพัทธ์ พฤกษ์ทยานนท์

พนักงานจ้าง

นางสาวสุธิพร หลีจาง

พนักงานจ้าง

งานประชาสัมพันธ์

นางชญาดา ไชยศิลป์

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

นายศราวุธ เหมยสุวรรณ

เจ้าพนังานธุรการปฏิบัติงาน

นางศศิวมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานพัสดุ

นางสาวสาริกา ตามูลเรือน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานการศึกษา

นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศุภฤกษ์ ไชยยะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวณัฐธิตา มามี

ครู ค.ศ.1

นางวนิดา ประราศรี

ครู ค.ศ.1
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครู ค.ศ.1
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์เตาไห)

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครู ค.ศ.1

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลพร คำซาว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุปราณี ฟองอ่อน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวโสรยา ทิตย์วงค์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแม้นเดือน พรมมา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิดา คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวลัดดาวัลย์ นิลคง

พนักงานจ้าง

นางปราณี ไชยมงคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เลขาหน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสิมา ถนอมบุญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนภา แสนเกรียง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสาธิต ประดิษฐวนิช

พนักงานจ้างทั่วไป

แม่บ้านสำนักงาน