เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 302

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 053-498621 ต่อ 208

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

นางสาวจิราภรณ์ พึ่งบุญ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อยู่ระหว่างการสรรหา

สำนักปลัด


นายสมชัย  เถกิงผล

นายสมชัย เถกิงผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 604

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายจิณณวัตร ทาริเดช

นายจิณณวัตร ทาริเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

นางกมรา จอมเดช

นางกมรา จอมเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.พิชญา แย้มเจิม

น.ส.พิชญา แย้มเจิม

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

นายปองวุฒิ  ศรีวิชัย

นายปองวุฒิ ศรีวิชัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุภิตรา อินทุใส

นางสาวสุภิตรา อินทุใส

พนักงานจ้าง

งานเทศกิจ

นายทวีวัฒน์ ขัติพันธ์

นายทวีวัฒน์ ขัติพันธ์

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายบัณฑิต ธรรมธิ

นายบัณฑิต ธรรมธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฐ

นายสุเนตร ประเสริฐ

พนักงานดับเพลิง

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน กันธา

นายสุริยัน กันธา

พนักงานจ้าง

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจการประปา

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทัศนีย์ สมซาง

นางสาวทัศนีย์ สมซาง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิกรสกุล

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิกรสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมนทกานต์ ซ้อนฝั้น

นางสาวมนทกานต์ ซ้อนฝั้น

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจการสภา

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวนริศรา นิ่มสกุล

นางสาวนริศรา นิ่มสกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพรภิระ ยะสิงห์สาร

นายพรภิระ ยะสิงห์สาร

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววรภร กีไสยากช

นางสาววรภร กีไสยากช

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายหิรัญ ปาคำวัง

นายหิรัญ ปาคำวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิชชาพร ปงกา

นางสาวพิชชาพร ปงกา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปฏิภาณ ดวงบาล

นายปฏิภาณ ดวงบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ปิยะวดี กุลยุทธ

น.ส.ปิยะวดี กุลยุทธ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 201

งานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

-

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นายพินัส สุนันตะพันธ์

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอัครวัฒน์ ราตรีสวัสดิ์

นายอัครวัฒน์ ราตรีสวัสดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวณิชาภัทร ต้าวพรม

นางสาวณิชาภัทร ต้าวพรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายการวีย์เอก เขื่อนแก้ว

นายการวีย์เอก เขื่อนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพนิดา จันสุภา

นางสาวพนิดา จันสุภา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางกมลทิพย์ ฉลาดธรรม

นางกมลทิพย์ ฉลาดธรรม

พนักงานจ้าง

นายณฐธากาญจน์ ทิพย์ปัญญา

นายณฐธากาญจน์ ทิพย์ปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวศุภมาส บุญทรง

นางสาวศุภมาส บุญทรง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณิชากร วรทัต

นางสาวณิชากร วรทัต

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองคลัง


นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นักบริหารการคลังระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

นางสาววาทินี ลาดล้อม

นางสาววาทินี ลาดล้อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรสสุคนธ์  จินดา

นางรสสุคนธ์ จินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวฐิติมา พูนหนองรี

นางสาวฐิติมา พูนหนองรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายธงชัย บัวงาม

นายธงชัย บัวงาม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธัญรัตน์ วิริยะนุเคราะห์

นางสาวธัญรัตน์ วิริยะนุเคราะห์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรัศยา  บริสุทธิรักษ์

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกรกฎา หลีน้อย

นางสาวกรกฎา หลีน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานพัฒนารายได้

นายมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์

นายมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวณิชาพร สุวรรณ

นางสาวณิชาพร สุวรรณ

ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชิตภูมิ เคหา

นายชิตภูมิ เคหา

พนักงานจ้างทั่วไป

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 1

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 1

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 2

นางสาวพจนีย์ คำฝั้น

นางสาวพจนีย์ คำฝั้น

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 3

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงค์

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงค์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิืน

นายธรรมกร ภูมิทอง

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยช่างโยธา (งานแผนที่ภาษี)

กองช่าง


นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 404

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานวิศวกรรมโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส

นายเอกชัย คำอุดหนุน

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายเกรียงไกร เสวยราช

นายเกรียงไกร เสวยราช

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

งานสำรวจ และออกแบบ

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวปรีญานุช มัยมณี

นางสาวปรีญานุช มัยมณี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฤทธิไกร วงหาญ

นายฤทธิไกร วงหาญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมงคล ดาวเรือง

นายมงคล ดาวเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ เดชบูรณ์

นางสาวกมลวรรณ เดชบูรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานควบคุมอาคาร

ว่าง

ว่าง

สถาปนิก

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย จอมงาม

นายธวัชชัย จอมงาม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกียรติชัย นิวรัตน์

นายเกียรติชัย นิวรัตน์

นางสาวนิตยา อภิวงค์

นางสาวนิตยา อภิวงค์

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

รักษาการณ์แทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายดนัย  ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หัวหน้างาน

นางสาวชนิรัตน์ ปะปานา

นางสาวชนิรัตน์ ปะปานา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอาทิตย์ บุญเลา

นายอาทิตย์ บุญเลา

ช่างก่อสร้าง

นายอนุวัตร  กองคำ

นายอนุวัตร กองคำ

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ตาคำ

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ตาคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนวัช สงวน

นายอนวัช สงวน

ช่างก่อสร้าง

นางรำพึง หมุนปัน

นางรำพึง หมุนปัน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนคร กองคำ

นายนคร กองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจักราวุธ ชมภูจันทร์

นายจักราวุธ ชมภูจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมัณฑนา ทิพย์จักร์

นางสาวมัณฑนา ทิพย์จักร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัยวัฒน์ บุญเป็ง

นายชัยวัฒน์ บุญเป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง

นางวสาวชนันพัทธ์ ฟองตำ

นางวสาวชนันพัทธ์ ฟองตำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประสาน กัลยา

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวัยวิทย์ วาวงค์

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนันชัย บุญน้อย

นายอนันชัย บุญน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรันดร์ แสนบัติ

นายนิรันดร์ แสนบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายถาวร จองส่างปัน

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น)

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร์

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกชกร ค่วยเทศ

นางสาวกชกร ค่วยเทศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววชิรพร สงวนศรี

นางสาววชิรพร สงวนศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุพงษ์ สายเขียว

นายอนุพงษ์ สายเขียว

พนักงานขับรถยนต์

งานส่งเสริมสาธารณสุข

นางสาวกัญญามาศ บุญยืน

นางสาวกัญญามาศ บุญยืน

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

นางสาวณิชกุล สายเขียว

นางสาวณิชกุล สายเขียว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอัจฉริยะ บุณเป็ง

นายอัจฉริยะ บุณเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิพันธ์ สุปินะ

นายนิพันธ์ สุปินะ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเดช ตันตี

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นางลักษมี ทิศยาณะ

นางลักษมี ทิศยาณะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยพงค์ ชุมชอบ

นายสุริยพงค์ ชุมชอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ พรหมวรรณ์

นางสาวเบญจวรรณ พรหมวรรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายคนาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง

นายคนาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติธัช คำแก้ว

นายกิตติธัช คำแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายผัด กันใจ

นายผัด กันใจ

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม


(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น)

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชุมภู

ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชุมภู

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายยุทธนันท์ พฤกษาพราว

นายยุทธนันท์ พฤกษาพราว

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุรางคนา ภาวดี

นางสาวสุรางคนา ภาวดี

พนักงานจ้างทั่วไป

งานรักษาความสะอาด

นางสุวรัตน์ น่วมสุวรรณ

นางสุวรัตน์ น่วมสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิมพา โกมิตร์

นางสาวพิมพา โกมิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายเทอดศักดิ์ อินธิไชย

นายเทอดศักดิ์ อินธิไชย

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายพัชรพล คำตัน

นายพัชรพล คำตัน

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายศรีเลย หมุดปัน

นายศรีเลย หมุดปัน

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายเทวินทร์ ทัศเกตุ

นายเทวินทร์ ทัศเกตุ

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายอินปั๋น สมศรี

นายอินปั๋น สมศรี

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

กองการศึกษา


นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานแผนงาน และโครงการ

นางสาวณัฐพร ตนภู

นางสาวณัฐพร ตนภู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพัชราพรรณ ศรีสกลวัฒน์

นางสาวพัชราพรรณ ศรีสกลวัฒน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุวนันท์ มิตรขุนทด

นางสาวสุวนันท์ มิตรขุนทด

พนักงานจ้างทั่วไป

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สิบโทธิปไตย พุ่มพวง

สิบโทธิปไตย พุ่มพวง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ์

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์เตาไห)

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครู ค.ศ.1


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์เตาไห)

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครู ค.ศ.1

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นายนราวิชญ์ แปงแก้ว

นายนราวิชญ์ แปงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปราณี ไชยมงคล

นางสาวปราณี ไชยมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิมพ์ชนก ปราณสิริรังษี

นางสาวพิมพ์ชนก ปราณสิริรังษี

ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

นางวนิดา ประราศรี

นางวนิดา ประราศรี

ครู ค.ศ.2

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิดา คำลือ

นางสาววธิดา คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางรุ่งรัศมี ชัยภูมิ

นางรุ่งรัศมี ชัยภูมิ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัฐธวรรณ แก้ววรรณ

นางสาวนัฐธวรรณ แก้ววรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ