เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 302

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 053-498621 ต่อ 208

-ว่าง-

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อยู่ระหว่างการสรรหา

สำนักปลัดเทศบาล


นายสมชัย  เถกิงผล

นายสมชัย เถกิงผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทัศนีย์ สมซาง

นางสาวทัศนีย์ สมซาง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิกรสกุล

นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิกรสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมณฑกานต์ ซ้อนฝั้น

นางสาวมณฑกานต์ ซ้อนฝั้น

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอาภาภรณ์ เตรียม

นางสาวอาภาภรณ์ เตรียม

พนักงานขับรถยนต์

งานกิจการสภา

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวนริศรา นิ่มสกุล

นางสาวนริศรา นิ่มสกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรภร กีไสยากช

นางสาววรภร กีไสยากช

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอาภาภรณ์ วิริยา

นางสาวอาภาภรณ์ วิริยา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิชชาพร ปงกา

นางสาวพิชชาพร ปงกา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปฏิภาณ ดวงบาล

นายปฏิภาณ ดวงบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจการสตรีและคนชรา

นายพรภิระ ยะสิงห์สาร

นายพรภิระ ยะสิงห์สาร

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายหิรัญ ปาคำวัง

นายหิรัญ ปาคำวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 604

งานนิติการ

นายปองวุฒิ  ศรีวิชัย

นายปองวุฒิ ศรีวิชัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุภิตรา อินทุใส

นางสาวสุภิตรา อินทุใส

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจิณณวัตร ทาริเดช

นายจิณณวัตร ทาริเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

นางสาวธาราทิพย์ เงางาม

นางสาวธาราทิพย์ เงางาม

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นางสาวพนิดา จันสุภา

นางสาวพนิดา จันสุภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางกมรา จอมเดช

นางกมรา จอมเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิชญา แย้มเจิม

นางสาวพิชญา แย้มเจิม

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชินโชติ ทิศยาณะ

นายชินโชติ ทิศยาณะ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายบัณฑิต ธรรมธิ

นายบัณฑิต ธรรมธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฐ

นายสุเนตร ประเสริฐ

พนักงานดับเพลิง

นายสุวิทย์ ทองอ่วมใหญ่

นายสุวิทย์ ทองอ่วมใหญ่

พนักงานดับเพลิง

นายสรศักดิ์ พรหมตา

นายสรศักดิ์ พรหมตา

พนักงานดับเพลิง

นายสิงห์คำ ดวงชื่น

นายสิงห์คำ ดวงชื่น

พนักงานดับเพลิง

นายสุริยัน กันธา

นายสุริยัน กันธา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจักรพงษ์ เทพมหาวงค์

นายจักรพงษ์ เทพมหาวงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายวิษณุพงษ์ บุญเป็ง

นายวิษณุพงษ์ บุญเป็ง

พนักงานดับเพลิง

งานรักษาความสงบ

นายทวีวัฒน์ ขัติพันธ์

นายทวีวัฒน์ ขัติพันธ์

นักจัดการงานเทศกิจ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายกิตติภพ กังขอนนอก

นายกิตติภพ กังขอนนอก

พนักงานจ้างทั่วไป

ว่าที่ ร.อ.อิทธิกร มูลเชื้อ

ว่าที่ ร.อ.อิทธิกร มูลเชื้อ

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

นางสาวปิยะวดี กุลยุทธ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 201

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวณิชาภัทร ต้าวพรม

นางสาวณิชาภัทร ต้าวพรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณฐธากาญจน์ ทิพย์ปัญญา

นายณฐธากาญจน์ ทิพย์ปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางใกล้รุ่ง สุทธิรังษี

นางใกล้รุ่ง สุทธิรังษี

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวศุภมาส บุญทรง

นางสาวศุภมาส บุญทรง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณิชากร วรทัต

นางสาวณิชากร วรทัต

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายการวีย์เอก เขื่อนแก้ว

นายการวีย์เอก เขื่อนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวัชระรัตน์ ละวันจันทร์

นายวัชระรัตน์ ละวันจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุฑามาศ สมรินทร์

นางสาวจุฑามาศ สมรินทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางกมลทิพย์ ฉลาดธรรม

นางกมลทิพย์ ฉลาดธรรม

พนักงานจ้างทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวณัฐณิชา แสงรัตนไพบูลย์

นางสาวณัฐณิชา แสงรัตนไพบูลย์

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพินัส สุนันตะพันธ์

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอัครวัฒน์ ราตรีสวัสดิ์

นายอัครวัฒน์ ราตรีสวัสดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง


นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

นางสาววาทินี ลาดล้อม

นางสาววาทินี ลาดล้อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรสสุคนธ์ จินดา

นางรสสุคนธ์ จินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางชญานันท์ บัวเกตุ

นางชญานันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นางสาวศิรินทรา ยศกำธร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายธงชัย บัวงาม

นายธงชัย บัวงาม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายพงชธรณ์ ยอดวงค์

นายพงชธรณ์ ยอดวงค์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฐิติกุล พรหมยศ

นางสาวฐิติกุล พรหมยศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวภัครนันท์ จุ่มแก้ว

นางสาวภัครนันท์ จุ่มแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานบำเหน็จบำนาญ

นายสายยันต์ สมอ

นายสายยันต์ สมอ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกรกฎา หลีน้อย

นางสาวกรกฎา หลีน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเจริญ จันทร์รัตน์

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ฟองมูล

นายณัฐวุฒิ ฟองมูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานพัฒนารายได้

  ว่าง

ว่าง

นักวิชาการคลัง

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ว่าง.

ว่าง.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพรรษา หาญวงค์

นางสาวสุพรรษา หาญวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวณิชาพร สุวรรณ

นางสาวณิชาพร สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอภิวัฒ ต๊ะเป็ง

นายอภิวัฒ ต๊ะเป็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 1

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 1

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธิ

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธิ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 2

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 2

นางสาวธัญรัตน์ วิริยะนุเคราะห์

นางสาวธัญรัตน์ วิริยะนุเคราะห์

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 3

นางสาวพจนีย์ คำฝั้น

นางสาวพจนีย์ คำฝั้น

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เขตที่ 3

ร.ต.หญิง ศุภานัน จันทร์สุวรรณ

ร.ต.หญิง ศุภานัน จันทร์สุวรรณ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายธรรมกร ภูมิทอง

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยช่างโยธา (งานแผนที่ภาษี)

นายชิตภูมิ เคหา

นายชิตภูมิ เคหา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประวิทย์ นันตา

นายประวิทย์ นันตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง


นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานวิศวกรรมโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส

นายเอกชัย คำอุดหนุน

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายเกรียงไกร เสวยราช

นายเกรียงไกร เสวยราช

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายนภัทร ประดิษฐวนิช

นายนภัทร ประดิษฐวนิช

พนักงานจ้างทั่วไป

งานสำรวจ และออกแบบ

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวปรีญานุช มัยมณี

นางสาวปรีญานุช มัยมณี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฤทธิไกร วงหาญ

นายฤทธิไกร วงหาญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมงคล ดาวเรือง

นายมงคล ดาวเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ เดชบูรณ์

นางสาวกมลวรรณ เดชบูรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานควบคุมอาคาร

นายวัฒนสูติ ศรีบานเรือง

นายวัฒนสูติ ศรีบานเรือง

สถาปนิก

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย จอมงาม

นายธวัชชัย จอมงาม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกียรติชัย นิวรัตน์

นายเกียรติชัย นิวรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภานุเดช ตุ้ยดี

นายภานุเดช ตุ้ยดี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิตยา อภิวงค์

นางสาวนิตยา อภิวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายการโยธา

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายดนัย  ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หัวหน้างาน

นางสาวชนิรัตน์ ปะปานา

นางสาวชนิรัตน์ ปะปานา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอาทิตย์ บุญเลา

นายอาทิตย์ บุญเลา

ช่างก่อสร้าง

นายอนุวัตร  กองคำ

นายอนุวัตร กองคำ

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ตาคำ

นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ตาคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนวัช สงวน

นายอนวัช สงวน

ช่างก่อสร้าง

นางรำพึง หมุดปัน

นางรำพึง หมุดปัน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีระพรรณ์ ดวงรัตน์

นายธีระพรรณ์ ดวงรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนคร กองคำ

นายนคร กองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจักราวุธ ชมภูจันทร์

นายจักราวุธ ชมภูจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัยวัฒน์ บุญเป็ง

นายชัยวัฒน์ บุญเป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษฎา เพิ่มพูลมา

นายกฤษฎา เพิ่มพูลมา

พนักงานจ้างทั่วไป

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นางสาวจุรีย์พร ยอดดี

นางสาวจุรีย์พร ยอดดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประสาน กัลยา

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวัยวิทย์ วาวงค์

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนันชัย บุญน้อย

นายอนันชัย บุญน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรันดร์ แสนบัติ

นายนิรันดร์ แสนบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายถาวร จองส่างปัน

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร์

นายกันต์กนิษฐ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกชกร ค่วยเทศ

นางสาวกชกร ค่วยเทศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววชิรพร สงวนศรี

นางสาววชิรพร สงวนศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุพงษ์ สายเขียว

นายอนุพงษ์ สายเขียว

พนักงานขับรถยนต์

งานส่งเสริมสาธารณสุข

นางสาวกัญญามาศ บุญยืน

นางสาวกัญญามาศ บุญยืน

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

นางสาวณิชกุล สายเขียว

นางสาวณิชกุล สายเขียว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอัจฉริยะ บุณเป็ง

นายอัจฉริยะ บุณเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิพันธ์ สุปินะ

นายนิพันธ์ สุปินะ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเดช ตันตี

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นางลักษมี ทิศยาณะ

นางลักษมี ทิศยาณะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายผัด กันใจ

นายผัด กันใจ

พนักงานขับรถยนต์

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยพงค์ ชุมชอบ

นายสุริยพงค์ ชุมชอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ พรหมวรรณ์

นางสาวเบญจวรรณ พรหมวรรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายคนาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง

นายคนาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเทอดพงศ์ ก้าวทางทอง

นายเทอดพงศ์ ก้าวทางทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติธัช คำแก้ว

นายกิตติธัช คำแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม


(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชมภู

ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชมภู

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายยุทธนันท์ พฤกษาพราว

นายยุทธนันท์ พฤกษาพราว

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุรางคนา ภาวดี

นางสาวสุรางคนา ภาวดี

พนักงานจ้างทั่วไป

งานรักษาความสะอาด

นางสุวรัตน์ น่วมสุวรรณ

นางสุวรัตน์ น่วมสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิมพา โกมิตร์

นางสาวพิมพา โกมิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายเทอดศักดิ์ อินธิไชย

นายเทอดศักดิ์ อินธิไชย

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายพัชรพล คำตัน

นายพัชรพล คำตัน

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายศรีเลย หมุดปัน

นายศรีเลย หมุดปัน

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายเทวินทร์ ทัศเกตุ

นายเทวินทร์ ทัศเกตุ

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายอินปั๋น สมศรี

นายอินปั๋น สมศรี

คนงานประจำรถขยะ


(ทักษะ)

นายสงวน แสงอินทร์

นายสงวน แสงอินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายเกรียงศักดิ์ เทพินทร์

นายเกรียงศักดิ์ เทพินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายธนพล แก้วมา

นายธนพล แก้วมา

พนักงานขับรถยนต์

นายสาคร ดวงใจ

นายสาคร ดวงใจ

พนักงานขับรถยนต์

นางพรศรี ตาคำ

นางพรศรี ตาคำ

พนักงานประจำรถขยะ

นายศรัญญู อำพรรักษ์

นายศรัญญู อำพรรักษ์

พนักงานประจำรถขยะ

นายสิงห์คำ ร่วมคำ

นายสิงห์คำ ร่วมคำ

พนักงานประจำรถขยะ

นายพจน์ ธรรมชัย

นายพจน์ ธรรมชัย

พนักงานประจำรถขยะ

นายบุญฤทธิ์ จันสองสี

นายบุญฤทธิ์ จันสองสี

พนักงานประจำรถขยะ

นายคณาวุฒิ สินธุยี

นายคณาวุฒิ สินธุยี

พนักงานประจำรถขยะ

นายวิชัย บุญยืน

นายวิชัย บุญยืน

พนักงานประจำรถขยะ

นายศุภกิจ พรหมตัน

นายศุภกิจ พรหมตัน

พนักงานประจำรถขยะ

นายเสาร์คำ เดชบูรณ์

นายเสาร์คำ เดชบูรณ์

พนักงานประจำรถขยะ

นายสุพจน์ ไชยพาณิช

นายสุพจน์ ไชยพาณิช

พนักงานประจำรถขยะ

นายจรัญ สุวรรณ์

นายจรัญ สุวรรณ์

พนักงานประจำรถขยะ

นางศรีไพร ธิเก่ง

นางศรีไพร ธิเก่ง

พนักงานประจำรถขยะ

นายบรรพต ช่อวรรณะ

นายบรรพต ช่อวรรณะ

พนักงานประจำรถขยะ

นายณรงค์ศักดิ์ เวียงแก้ว

นายณรงค์ศักดิ์ เวียงแก้ว

พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวศรีพลอย อะทุน

นางสาวศรีพลอย อะทุน

พนักงานประจำรถขยะ

นายอมอญรัตน์ ทองคำ

นายอมอญรัตน์ ทองคำ

พนักงานประจำรถขยะ

นายอำนวย เกียรศักดิ์สกุล

นายอำนวย เกียรศักดิ์สกุล

พนักงานประจำรถขยะ

นายประเทือง อุ่นจิตร

นายประเทือง อุ่นจิตร

พนักงานประจำรถขยะ

นางบุญศรี คงตา

นางบุญศรี คงตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ กันทะรส

นายณัฐวุฒิ กันทะรส

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจินตนา มโนวงค์

นางจินตนา มโนวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุภาพ ฝูงทอง

นายสุภาพ ฝูงทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิชุดา สิมมา

นางสาววิชุดา สิมมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปรัชญา เคหัง

นายปรัชญา เคหัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ สุมามาลย์

นางสาวเบญจวรรณ สุมามาลย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิตย์ ขุน

นางสาวนิตย์ ขุน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจำเนียร สุนันต๊ะพันธ์

นางจำเนียร สุนันต๊ะพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจันทร์จิรา เทพินทร์

นางจันทร์จิรา เทพินทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางจันทอน สุทธิรังษี

นางจันทอน สุทธิรังษี

พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา


นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานแผนงานและโครงการ

นางสาวณัฐพร ตนภู

นางสาวณัฐพร ตนภู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพัชราพรรณ ศรีสกลวัฒน์

นางสาวพัชราพรรณ ศรีสกลวัฒน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุวนันท์ มิตรขุนทด

นางสาวสุวนันท์ มิตรขุนทด

พนักงานจ้างทั่วไป

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สิบโทธิปไตย พุ่มพวง

สิบโทธิปไตย พุ่มพวง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิราพร ศรีสุขใส

นางสาวจิราพร ศรีสุขใส

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ์

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

งานบริหารการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (แม่เตาไห)

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เตาไห


(ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครู

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครู

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นายนราวิชญ์ แปงแก้ว

นายนราวิชญ์ แปงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐกมล ศรีละพันธ์

นางสาวณัฐกมล ศรีละพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปราณี ไชยมงคล

นางสาวปราณี ไชยมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิมพ์ชนก ปราณสิริรังษี

นางสาวพิมพ์ชนก ปราณสิริรังษี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงฤทัย ดวงบาล

นางสาวดวงฤทัย ดวงบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ทุ่งป่าเก็ด)

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งป่าเก็ด


(ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

นางวนิดา ประราศรี

นางวนิดา ประราศรี

ครู

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัฐธวรรณ แก้ววรรณ

นางสาวนัฐธวรรณ แก้ววรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งรัศมี ชัยภูมิ

นางรุ่งรัศมี ชัยภูมิ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิดา คำลือ

นางสาววธิดา คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป