เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 302

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 053-498621 ต่อ 208

อยู่ระหว่างการสรรหา

อยู่ระหว่างการสรรหา

สำนักปลัด


นายสมชัย เถกิงผล

นายสมชัย เถกิงผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 207

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

นางพัชรินทร์ ทาริเดช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 604

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายจิณณวัตร ทาริเดช

นายจิณณวัตร ทาริเดช

พนักงานจ้าง

นางกมรา จอมเดช

นางกมรา จอมเดช

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

นายปองวุฒิ ศรีวิชัย

นายปองวุฒิ ศรีวิชัย

นิติกรชำนาญการ


รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรชำนาญการ

นายชิติพัทธ์ จันชะนะกิจ

นายชิติพัทธ์ จันชะนะกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุภิตรา อินทุใส

นางสาวสุภิตรา อินทุใส

พนักงานจ้าง

งานเทศกิจ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวิเชียร จันทร์ศรี

นายวิเชียร จันทร์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันจ่าอากาศเอก พรเพชร หงษาวง

พันจ่าอากาศเอก พรเพชร หงษาวง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายบัณฑิต ธรรมธิ

นายบัณฑิต ธรรมธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฐ

นายสุเนตร ประเสริฐ

พนักงานดับเพลิง

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

นายอัษฎาวุธ ตาลผัด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยัน กันธา

นายสุริยัน กันธา

พนักงานจ้าง

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

นางสาวจินต์นิพัช ไชยประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน


(ช่วยงานป้องกันฯ)

งานกิจการประปา

ฝ่ายอำนวยการ

นางศศิวิมล นำผล

นางศศิวิมล นำผล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 201

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าง

ว่าง

ว่าง

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายหิรัน ปาคำวัง

นายหิรัน ปาคำวัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมนทกานต์ ซ้อนฝั้น

นางสาวมนทกานต์ ซ้อนฝั้น

พนักงานจ้าง

งานการเจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

ว่าง

ว่าง

พัสดุ

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงศ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางศศิวิมล คุณยศยิ่ง

นางศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แม่บ้านสำนักงาน

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

นางชมพูนุช เพชรพิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางใกล้รุ่ง สุทธิรังษี

นางใกล้รุ่ง สุทธิรังษี

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวนริศรา นิ่มสกุล

นางสาวนริศรา นิ่มสกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรภร กีไสยากช

นางสาววรภร กีไสยากช

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ปิยะวดี กุลยุทธ

น.ส.ปิยะวดี กุลยุทธ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 053-498621 ต่อ 201

งานประชาสัมพันธ์

นายภราดร โอฬารจันทโรทัย

นายภราดร โอฬารจันทโรทัย

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายพินัส สุนันตะพันธ์

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

นายการวีย์เอก เขื่อนแก้ว

นายการวีย์เอก เขื่อนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพนิดา จันสุภา

นางสาวพนิดา จันสุภา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางกมลทิพย์ ฉลาดธรรม

นางกมลทิพย์ ฉลาดธรรม

พนักงานจ้าง

กองคลัง


นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 302

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นักบริหารการคลังระดับต้น 053-498621 ต่อ 100

งานการเงินและบัญชี

นายสายันต์ สมอ

นายสายันต์ สมอ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรสสุคนธ์ จินดา

นางรสสุคนธ์ จินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววาทินี ลาดล้อม

นางสาววาทินี ลาดล้อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ

นายธงชัย บัวงาม

นายธงชัย บัวงาม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ธุรการ

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกรกฎา หลีน้อย

นางสาวกรกฎา หลีน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายพัฒนารายได้

นายสมพร กันธา

นายสมพร กันธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 053-498621 ต่อ 104

งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายธรรมกร ภูมิทอง

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยช่างโยธา (งานแผนที่ภาษี)

งานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

นายภาคภูมิ รัตนกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

นางสาวสุกัญญา จี้เรือน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววราภรณ์ สุวรรณ

นางสาววราภรณ์ สุวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปัญญาศรี

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 1

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 1

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

นางสาวอัมวิกา หน่อคำ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 2

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธิ

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธิ

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 2

นายเกียรติศักดิ์ กันธา

นายเกียรติศักดิ์ กันธา

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 3

นายกรณ์กวินท์ อินทอง

นายกรณ์กวินท์ อินทอง

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


เขตที่ 3

กองช่าง


นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 053-498621 ต่อ 404

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 053-498621 ต่อ 404

งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวยศยา ราชกรม

นางสาวยศยา ราชกรม

สถาปนิกปฏิบัติการ

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

นางสาวธนพร หงส์หิรัญ

พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐอร แก้วมาลา

นางสาวณัฐอร แก้วมาลา

พนักงานจ้าง

งานควบคุมอาคาร

นางสาวยศยา ราชกรม

นางสาวยศยา ราชกรม

สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

นางสาวสิริรัญญา ขยัน

พนักงานจ้าง

งานบริหารงานทั่วไป

(ว่าง)

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชนันพัทธ์ ฟองคำ

นางสาวชนันพัทธ์ ฟองคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฎฐ์ณิชชา ตาคำ

นางสาวณัฎฐ์ณิชชา ตาคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

รก. หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายช่างโยธาอาวุโส

งานควบคุมงานก่อสร้าง

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาอาวุโส

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

นายพงษ์พรรณ วงค์คม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอาทิตย์ บุญเลา

นายอาทิตย์ บุญเลา

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)

นายธวัชชัย จอมงาม

นายธวัชชัย จอมงาม

พนักงานจ้าง

งานสาธารณูปโภค

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หัวหน้างาน

นายประสาน กัลยา

นายประสาน กัลยา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเอกชัย คำอุดหนุน

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกรียงไกร เสวยราช

นายเกรียงไกร เสวยราช

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอนุวัตร กองคำ

นายอนุวัตร กองคำ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)

นายวัยวิทย์ วาวงค์

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)

นายพัชรพล คำตัน

นายพัชรพล คำตัน

ผู้ช่วยช่าง (ทักษะ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายถาวร จองส่างปัน

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 053-498621 ต่อ 111

ฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่.ร.ต.หญิงขนิษฐา ปัญญารัต

ว่าที่.ร.ต.หญิงขนิษฐา ปัญญารัต

พนักงานจ้าง

ฝ่ายงานงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุวรัตน์ ศรีจรูญ

นางสาวสุวรัตน์ ศรีจรูญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางลักษมี ทิศยาณะ

นางลักษมี ทิศยาณะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายพิชัย พวงเสน

นายพิชัย พวงเสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุรเดช ตันตี

นายสุรเดช ตันตี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิมพา โกมิตร์

นางสาวพิมพา โกมิตร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

นางสาวมาริสา ยาสมุทร

พนักงานจ้าง

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายกิตติชัย คำแก้ว

นายกิตติชัย คำแก้ว

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายปรัชญา เคหัง

นายปรัชญา เคหัง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

นายเรวัต เวียงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

นายสุริยะพงศ์ ชุมชอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

กองการศึกษา


นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 053-498621 ต่อ 301

นางสาวณัฐพร ตนภู

นางสาวณัฐพร ตนภู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สิบโทธิปไตย พุ่มพวง

สิบโทธิปไตย พุ่มพวง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์เตาไห)

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครู ค.ศ.1


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์เตาไห)

นางสาวณัฐธิตา มามี

นางสาวณัฐธิตา มามี

ครู ค.ศ.1

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครู ค.ศ.1

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

นางสาวประภานิช รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางปราณี ไชยมงคล

นางปราณี ไชยมงคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

นางวนิดา ประราศรี

นางวนิดา ประราศรี

ครู ค.ศ.1


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลพร คำซาว

นางวิไลพร คำซาว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิดา คำลือ

นางสาววธิดา คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป