เทศบาลเมืองแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายธงชัย อัปการัตน์

นายธงชัย อัปการัตน์

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

สำนักปลัด


นายศิลป์ คิดชัย

นายศิลป์ คิดชัย

หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายปกครอง

นางพัชรินทร์ สิทธิกัน

นางพัชรินทร์ สิทธิกัน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนและบัตร

นายศิลป์ คิดชัย

นายศิลป์ คิดชัย

หัวหน้าสำนักปลัด


รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวปวีณา กุญชร

นางสาวปวีณา กุญชร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยฤลวัฒน์

นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยฤลวัฒน์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาววนัสนันท์ เจิมพานิชย์

นางสาววนัสนันท์ เจิมพานิชย์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

งานพัฒนาชุมชน

นางนงคราญ กาวิโล

นางนงคราญ กาวิโล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

นางสาวเอื้องฟ้า หล้าจันทร์

นางสาวเอื้องฟ้า หล้าจันทร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

นางสาวปุณญณุต หมั่นวิชา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

นางสาวจันทร์ทิรา ทิพนี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวชิดชนก ขำวงษ์

นางสาวชิดชนก ขำวงษ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งานนิติการ

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์

นิติกรปฏิบัติการ

นายหิรัญ ปาคำวัง

นายหิรัญ ปาคำวัง

ผู้ช่วยนิติกร

งานเทศกิจ

นายเจริญ จันทร์รัตน์

นายเจริญ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวิเชียร จันทร์ศรี

นายวิเชียร จันทร์ศรี

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

นายจักรกฤษ เกียรติศักดิ์สกุล

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นายพงศธร ชิดนอก

นายพงศธร ชิดนอก

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสาธิต ประดิษฐิวนิช

นายสาธิต ประดิษฐิวนิช

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสุรเดช ตันตี

นายสุรเดช ตันตี

เจ้าพนักงานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมพงษ์ วงค์วิลาศ

นายสมพงษ์ วงค์วิลาศ

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

นายประพัฒน์ ธิเก่ง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายบัณฑิต ธรรมธิ

นายบัณฑิต ธรรมธิ

พนักงานดับเพลิง

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

นายปิติพงศ์ วลัญไชย

พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา นำโน

นายยุทธนา นำโน

พนักงานดับเพลิง

นายอัษฏาวุธ ตาลผัด

นายอัษฏาวุธ ตาลผัด

พนักงานดับเพลิง

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

นายสุริยัน วงค์วิลาศ

พนักงานดับเพลิง

นายสุเนตร ประเสริฏ

นายสุเนตร ประเสริฏ

พนักงานดับเพลิง

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

นางสาวเกศิณี พรหมตัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวถัทธานิษฐ์ ชมชื่น

นางสาวถัทธานิษฐ์ ชมชื่น

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพิทวัส สุนันต๊ะ

นายพิทวัส สุนันต๊ะ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานทรัพยากรบุคคล

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

นางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานธุรการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงค์

นางสาวรัตนาภรณ์ มหาวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

นางสาวพรรษชนม์ สุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์

นางชญาดา ไชยศิลป์

นางชญาดา ไชยศิลป์

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นายพินัส สุนันตะพันธ์

นายพินัส สุนันตะพันธ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

งานการศึกษา

นางสาวณัฐธิตา มามี

นางสาวณัฐธิตา มามี

ครู ค.ศ.1

นางวนิดา ประราศรี

นางวนิดา ประราศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

นางสาวนิชาภา ฟองมูล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

นางสาวพิศมัย สุนันต๊ะพันธ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

นางสาวเกวลี วงศ์หาญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

นางณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลพร คำซาว

นางวิไลพร คำซาว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

นางสาววัชราภรณ์ ดาวเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุปราณี ฟองอ่อน

นางสาวสุปราณี ฟองอ่อน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวโสรยา ทิตย์วงค์

นางสาวโสรยา ทิตย์วงค์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววธิตา คำลือ

นางสาววธิตา คำลือ

ผู้ดูแลเด็ก

นายสราวุฒิ สวัสดิ์

นายสราวุฒิ สวัสดิ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสกาว รัตนชาติ

นางสาวสกาว รัตนชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแม้นเดือน พรมมา

นางสาวแม้นเดือน พรมมา

ผู้ดูแลเด็ก

กองคลัง


นางบัวฝ้าย ตันคำปวน

นางบัวฝ้าย ตันคำปวน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


รักษาการในตำแหน่งงานการเงินและบัญชี

นางสาวขวัญชีวา ภูมิทอง

นางสาวขวัญชีวา ภูมิทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววิสุดา ใคร้ก้ำ

นางสาววิสุดา ใคร้ก้ำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

นางชญาณ์นันท์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

นางสาวอภัยรินทร์ ตุละวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


รักษาการในตำแหน่งงานพัสดุ

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

นางสาวอัจจิมา กันยสิทธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

นางสาวจันจิรา อินทร์ชัยรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นายสมพร กันธา

นายสมพร กันธา

งานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางเบญจวรรณ มหาวัน

นางเบญจวรรณ มหาวัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


รักษาการในตำแหน่งงานพัฒนารายได้ และ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

นางสาวสุพรรษา หาญวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสุนิสา จินดาหลวง

นางสาวสุนิสา จินดาหลวง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน

นายสมพร กันธา

นายสมพร กันธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


รักษาการในตำแหน่งงานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน

นายธรรมกร ภูมิทอง

นายธรรมกร ภูมิทอง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองช่าง


นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานควบคุมอาคาร

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายตรวจ เขตที่ 1

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายตรวจ เขตที่ 2

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายตรวจ เขตที่ 3

งานธุรการ งานขออนุญาตก่อสร้าง, โรงงาน, น้ำบาดาล, พลังงานเชื้อเพลิง

นางสาวปรารถนา มูลสี

นางสาวปรารถนา มูลสี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายภาณุพงศ์ ธะนันต์

นายภาณุพงศ์ ธะนันต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

นางสาวเรืองระวี รามบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัลยา ตาคำ

นางสาวกัลยา ตาคำ

คนงานทั่วไป

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ

นายสง่าชัย วงค์วัง

นายสง่าชัย วงค์วัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานควบคุมงานก่อสร้าง

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายอภิรักษ์ คำตั๋น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

นายดนัย ชัยแก้ว

นายดนัย ชัยแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หัวหน้างาน

นายประสาน กัลยา

นายประสาน กัลยา

พนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง

นายเอกชัย คำอุดหนุน

นายเอกชัย คำอุดหนุน

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คำ

ผู้ช่วยช่าง

นายวัยวิทย์ วาวงค์

นายวัยวิทย์ วาวงค์

ผู้ช่วยช่าง

นายอาทิตย์ บุญเลา

นายอาทิตย์ บุญเลา

ผู้ช่วยช่าง

นายพัชรพล คำตัน

นายพัชรพล คำตัน

คนงานทั่วไป

นายเกรียงไกร เสวยราช

นายเกรียงไกร เสวยราช

คนงานทั่วไป

นายอนุวัตร กองคำ

นายอนุวัตร กองคำ

คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายถาวร จองส่างปัน

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

นายกันต์กนิษฐ์ พรมมิจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุรา กาบใบ

นางสาวนุรา กาบใบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางสุภาภรณ์ ทริยะ

นางสุภาภรณ์ ทริยะ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

นายนิพันธ์ สุปีนะ

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

นายณัฐพงษ์ วงค์ทิพย์

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวอรพรรณ กีรติธนาภรณ์

นางสาวอรพรรณ กีรติธนาภรณ์

ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายพิชัย พวงเสน

นายพิชัย พวงเสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

นายเฉลิม สุนันตะพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

นายโสภณ ตุ่มคำ

นายโสภณ ตุ่มคำ

คนงานประจำรถขยะ

นายเทอดพงษ์ จันทร์แดง

นายเทอดพงษ์ จันทร์แดง

ผู้ช่วยงานใบอนุญาต

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

นายอัจฉริยะ บุญเป็ง

ผู้ช่วยอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

นายวิทวัส สินวรศรีทวีคูณ

หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย

นายปรัชญา เคหัง

นายปรัชญา เคหัง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

นางสาวเสาวลักษณ์ แกนุ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายกิตติชัย คำแก้ว

นายกิตติชัย คำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายวรวิทย์ สังต่วง

นายวรวิทย์ สังต่วง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายณัฐพล หมื่นชัย

นายณัฐพล หมื่นชัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายสงกรานต์ เป็กคำ

นายสงกรานต์ เป็กคำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

นางสาวเบญวรรณ พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

นายนิพัฒน์ คล้ายบัว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

นายเรวิต เวียงสุวรรณ

นายเรวิต เวียงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก