ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่โจ้


ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานให้เด็กพัฒนามีทักษะชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


ปรัชญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

“พัฒนาเด็กปฐมวัยเต็มตามศักยภาพ และเป็นไปโดยธรรมชาติ ภายใต้สิ่งแวดล้อม  ที่อบอุ่น ปลอดภัย ผสมผสานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น”


วิสัยทัศน์ (VISION)

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ยึดมั่นคุณธรรม นำการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ดี ของชุมชน และประเทศชาติ”


พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล เป็นคนดี มีความสุข เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของชุมชน

2. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามวัย ในรูปแบบของการบูรณาการ วิถีชีวิตประจำวัน

3. ส่งเสริม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีความสุขบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข

5. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างคุณภาพ

6. บุคลากรให้มีความรู้ความเช้าใจและมีทักษะในการจัดประสบการณ์หารเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

7. สร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ครอบครัวและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก


เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย มีวินัย มีทักษะชีวิต  เล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้ความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบูรณาการผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่อบอุ่น มีความสุข สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบ ทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ที่หลาหลาย

5. มีสื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นเองและนำสื่อจากท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

6. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมหารเรียนการเล่นอย่างมีความหมายโดยใช้กระบวนการวางแผน  การปฏิบัติ และการทบทวน

7. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่กำหนด

8. ชุมชน ครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและสามารถพัฒนาผู้เรียนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9. ได้รับความร่วมมือในหารทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

10. มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (professionalLeamingCommunity :PLC) ที่เข้มแข็ง และหลากหลายช่องทาง


อัตลักษณ์ของผู้เรียน

“มีวินัย รักษ์ความเป็นไทยใส่ใจวิถีล้านนา”

มีวินัย  หมายถึง  มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย

รักความเป็นไทย หมายถึง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมไหว้ อ่อนน้อม  ถ่อมตน

ใส่ใจวิถีล้านนา  หมายถึง


เอกลักษณ์

“ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ”

แชร์ให้เพื่อน: