ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

เอกสารสำนักทะเบียน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มอบอำนาจ
2 การแจ้งย้ายกลับเข้าที่เดิม
3 การแจ้งย้ายเข้าปกติ
4 การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
5 เเบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เป็นเจ้าบ้าน
6 แบบฟอร์มเอกสารยินยอมให้ย้ายปลายทางเข้าบ้าน
7 ยินยอมให้ย้ายปลายทางเข้าบ้าน
8 การเพิ่มชื่อโดยปรากฎข้อมูลตามสูติบัตร และมีใบแจ้งย้ายที่อยู่
9 คนสัญชาติไทยเกิดต่างประเทศโดยมีเอกสารหลักฐานการเกิด
10 เพิ่มชื่อบุคคล เข้า ทร.13
11 การแจ้งเกิดเกินกำหนด (เกิดในสำนักทะเบียนท้องที่)
12 รายการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14
13 การแจ้งเกิดภายในกำหนด
14 การออกหนังสือรับรองการเกิด
15 แจ้งเกิดเกินกำหนด เกิดที่สำนักทะเบียนอื่น
16 การจัดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
17 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เนื่องจากเสียชีวิต
18 การแจ้งการตายของคนในท้องที่สำนักทะเบียน
19 การแจ้งเสียชีวิต กรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น
20 การแจ้งเสียชีวิต กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร
21 การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร
22 การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ
23 การแจ้งเสียชีวิต
24 รายละเอียดการขอเลขที่บ้าน
25 การขอออกเลขที่บ้าน
26 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการบ้าน
27 ขอออกเลขที่บ้าน
28 แบบฟอร์มของทนายความ
29 แบบฟอร์มคำร้อง ท.ร.31
30 หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
31 หนังสือยินยอมให้เป็นเจ้าบ้าน
32 แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้าน (ท.ร.97)
33 รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
34 เอกสารขอคืนรายการ กรณีถูกจำหน่าย เนื่องจากอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเกิน 10 ปี

แชร์ให้เพื่อน: