ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

การขึ้นทะเบียนผู้สูงเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

เทศบาลเมืองแม่โจ้จะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่และรายที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
และเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 1 เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: