ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
2 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
3 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
4 แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
5 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้
6 ประกาศ การจัดอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างลงสู้ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
7 ประกาศ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
8 คำสั่งเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ 1088/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี (2561-2563)
9 คำสั่งเทศบาลเมืองแม่โจ้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563))
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (2561-2563)

แชร์ให้เพื่อน: