ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศ การจัดอัตรากำลังพนักงาน พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่ง ตามอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566)
2 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
3 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566)
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
5 รายงานสรุปการจัดส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานประจำปี 2563
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565
7 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

แชร์ให้เพื่อน: