ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของการดำรงชีวิตอยู่ และพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

สำหรับการแสดงตนในครั้งนี้ หากผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนดระยะเวลา เทศบาลเมืองแม่โจ้จะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 จนกว่าจะมีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แชร์ให้เพื่อน: