ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63 ครั้งที่ 2 (1 เม.ษ - 30 ก.ย. 63)
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63)
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 63 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. - 62 มี.ค. 63)
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 63 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 63 ก.ย. 63)
5 ระเบียบเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ. 2560
6 ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความเป็นธรรมด้านการบริหารงานบุุคคล
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.
9 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

แชร์ให้เพื่อน: