ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
5 ระเบียบเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ. 2560
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.
8 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ฉบับ
11 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
12 ประกาศก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
14 หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร (ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
15 ประกาศ ก.ถ. เรือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการฯ หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และหมวด 9
16 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
17 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
18 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินโบนัสท้องถิ่น

แชร์ให้เพื่อน: