ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562


3. การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร (ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
(1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
(1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
(1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ระเบียบเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ. 2560

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ฉบับ
- ประกาศ ก.ถ. เรือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการฯ
หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และหมวด 9)

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินโบนัสท้องถิ่น

แชร์ให้เพื่อน: