ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่
นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลาย
สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ และกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
และมีหนังสือถึงทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจาก
สุขาภิบาลแม่โจ้เป็นเทศบาลตำบลแม่โจ้เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 15  หมู่ที่ 12
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ
19.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,155 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ 3 เมือง คือตำบลหนองหาร ตำบลป่าไผ่

และตำบลหนองจ๊อม และประกอบด้วย 19 ชุมชน


ในการนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ดำเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม และพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  เพื่อเป็นฐานทรัพยากร
ในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีหนังสือตอบรับ
การเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ลำดับสมาชิก คือ 8-4501401


แชร์ให้เพื่อน: