ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้

อัตรากำลังและบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น  190 คน  โดยมีรายละเอียดดังตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อไปนี้

หน่วยงาน

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวมพนักงานจ้าง

รวม

ตามภารกิจ

ทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

19

11

7

4

2

1

1

4

12

5

7

8

25

11

8

65

-

-

-

-

39

18

13

63

รวม

41

8

32

109


190

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

แชร์ให้เพื่อน: