นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 1231 คน
สถิติเดือนนี้ 19343 คน
สถิติปีนี้ 221666 คน
สถิติทั้งหมด 1127815 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
 

อัตรากำลังและบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้

            เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น  190 คน  โดยมีรายละเอียดดังตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อไปนี้

 

หน่วยงาน

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวมพนักงานจ้าง

รวม

ตามภารกิจ

ทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

19

11

7

4

2

1

1

4

12

5

7

8

25

11

8

65

-

-

-

-

39

18

13

63

รวม

41

8

32

109


190

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)