นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 1239 คน
สถิติเดือนนี้ 19351 คน
สถิติปีนี้ 221674 คน
สถิติทั้งหมด 1127823 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
 
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆของเทศบาลเมืองแม่โจ้

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี และ ชำระภาษี ภายใน 30 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

2.ภาษีป้าย
กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน  มกราคม – มีนาคม ของทุกปี  เเละ  ชำระภาษีภายใน 15 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

3.ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี

โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

“เงินภาษีของท่านทุกบาทมีค่า  โปรดช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น”