ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต1)

  • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 100 ครั้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 โดยให้กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติจัดทำแผนชุมชน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน (One Plan) เพื่อให้การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยใช้สถานที่ของวัดห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นที่จัดเวทีประชาคมในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: