ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการเข้ารับบริการของประชาชน ต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 30 มีนาคม 2563
  • อ่าน 102 ครั้ง

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น
เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ท่านนายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่
ส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเงื่อนเวลา...?

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้
จึงขอประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนราษฎร ดังนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: