ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 171 ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการผู้แทนสมาชิกสภา อปท. กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้
พื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้สอดคล้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบของทางราชการ
โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้หัวหน้าสถานศึกษาทำการประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 


นอกจากนี้ยังได้มีการหารือการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตต้นแบบด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการพัฒนาสมรรถนะ
เด็กประถมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้มีการเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว และมีมติให้ร่วมกันให้ทำการสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองและร่วมกันผลักดันเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป

*********************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: