ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 398 ครั้ง

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีกลุ่มผู้อายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันทราย หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตตำบลหนองหาร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

ซึ่งการประชุม ได้พูดถึงแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลฯ รวมถึงกำหนดกรอบการบริหารจัดการโรงเรียนฯ กำหนดหลักสูตรเรียนฯ กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ แนวทางการดำเนินงานในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องการกำหนดกรอบการบริหารจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง แม่โจ้ (กำหนดการเปิดภาคเรียน การบริหารงบประมาณ/โครงการ และอื่น ๆ)

มติที่ประชุม  (1) กำหนดวันฝึกอบรม/เรียนในแต่ละสัปดาห์: เรียนทุกวันพุธ

        (2) สถานที่ฝึกอบรม/เรียน: อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้และศูนย์ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ รายวิชาที่ฝึกอบรม

       (3) การแต่งกายของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/นักเรียน: ชุดพื้นเมือง

(4) วิธีการรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/นักเรียน: เทศบาลจะมีหนังสือขอความร่วมมือชุมชนดำเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมฝึกอบรม (ชุมชนละ 3 คน) โดยชุมชนแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุให้กับ เทศบาลฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้จะดำเนินการนัดหมายทำเอกสารประวัติและปฐมนิเทศต่อไป

 

2.เรื่องการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่โจ้

มติที่ประชุม   ให้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาชีวิต ร้อยละ 50 (40 ชั่วโมง) หมายถึง ความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2 วิชาชีพ ร้อยละ 30 (24 ชั่วโมง) หมายถึง แนวทางการส่งเสริม ความรู้ ทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสม กับผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 3 วิชาการ ร้อยละ 20 (16 ชั่วโมง) หมายถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอาย

 

3. เรื่องการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้

มติที่ประชุม      เห็นชอบโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตามที่มีการเสนอในที่ประชุม และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหลังการประกาศรายชื่อผู้ฝึกอบรม/นักเรียนของแต่ละชุมชน

 

4. เรื่องแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่โจ้มี ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

มติที่ประชุม      เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมเรื่องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ล้านนา) ในด้านการแต่งกาย อาหาร ภาษา รวมถึงให้มีการสันทนาการตามความเหมาะสมของผู้สูงอายุ

 

 

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้จะนำผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางปฏิบัติตามโครงการ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดประโยชน์สัมฤทธิ์ผล อย่างเป็นรูปธรรมต่อกลุ่มผู้สูงอายุอย่างแท้จริง และจะทำการนัดหมายผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดการประชุมในโอกาสต่อไป
************************************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: