ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 102 ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กล่าวรายงานต่อ นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ผู้เป็นประธานในพิ้ธี โดยภาพในงาน นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้พูดคุณกับผู้ร่วมโครงการเรื่องปัญหาหมอกควันและปัญหาฝุ่นละออง (PM2.5) ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย และ นายได้รับเกียติจากนายวรพวษ์ บุญเคลือบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพของผู้สูงอายุรวมถึงสิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัตรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: