ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. (วัดห้วยเกี๋ยง)

  • วันที่ 25 ธันวาคม 2562
  • อ่าน 211 ครั้ง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกันดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. โดยมีกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และ กิจกรรมพัฒนาวัดด้วยการใช้แนวทาง 5 ส. เพื่อให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางชุมชน นำไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์อันดีองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน กับวัด โดย วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เริ่มเป็นวัดที่สองของโครงการ และจะดำเนินโครงการวัดต่อไป ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาและหลักธรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมซึ่งนำไปสู่ฐานคิดพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ว่าด้วยการกระทำตนเองหรือผู้อื่น ได้แก่ หลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่า ?หลักฆราวาสธรรม 4?  ซึ่งมีอยู่ 4 ประการคือ

1. สัจจะ คือ ประพฤติด้วยความสุจริต ไม่คดโกง

2. ทมะ คือ การฝึกฝนอบรมตนเอง และข่มใจตนเองไม่ให้ไปยึดติดกับอบายมุข คือความโลภอยากได้

3. ขันติ คือความอดทน ในที่นี้หมายถึง อดทนต่อกิเลส ต่อสิ่งยั่วยุ

4. จาคะ คือการสละ ในที่นี้รวมถึงการสละกิเลส,สละอารมณ์ออกไปจากใจของตน ไม่ยึดมั่นถือมั่น

แต่สังคมทุกวันนี้บุคคลเริ่มที่จะขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ห่างไกลพระพุทธศาสนา และไม่ให้ความสำคัญต่อคำสอนของพระพุทธศาสนา ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง  เพราะมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ เขาก็ทำกัน ความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องหันมาตระหนักและให้ความสำคัญกับหลักธรรมทางศาสนา  ควบคู่ไปกับการดำรงตนในชีวิตประจำวัน การทำงาน การอยู่ร่วมกัน เพราะหากถ้าบ้านเมืองใดขาดคุณธรรมสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองนั้นย่อมเป็นการยากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: