ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่วย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กวาวเครือทุกสายพันธ์ุ)

  • วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 98 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2549 กำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธ์ุเป็นสมุนไพรควบคุมและให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล รักษา เก็บรักษา หรือขนย้าย และศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมต้องมีการแจ้งต่อนายทะเบียน ตลอดจนผู้ใดที่ประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่วย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้าจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับอยุญาตจากผู้อนุญาต

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวางเครือ) พ.ศ.2549

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: