ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

  • วันที่ 4 เมษายน 2567
  • อ่าน 51 ครั้ง

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตามความต้องการของประชาชนจากเหตุผล
ความจำเป็นดังกล่าวเทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
มีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 ทั้งนี้
การจัดซื้อที่ดินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้  สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เพื่อให้การจัดซื้อที่ดินเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส  เปิดเผย  ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและเกิดความคุ้มค่า ต่องบประมาณเทศบาลเมืองแม่โจ้
จึงแจ้งมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้ผู้สนใจที่จะเสนอขายที่ดินให้กับเทศบาลเมืองแม่โจ้
ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30
เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชั้น 2
หรือติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข 053 498 621 ต่อ 802  ในวันเวลาราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบเสนอราคาที่ดิน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: