ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น.

เนื่องด้วย วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น.โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการฝึกซ้อมแผน...

วันที่ 17 กันยายน 2563

อ่าน 12 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในวันที่ 16 กันายนยน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดดังนี...

วันที่ 16 กันยายน 2563

อ่าน 10 ครั้ง

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน และ คณะกรมมการชุมชนในฝ่ายต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 19 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

????เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน และ คณะกรมมการชุมชนในฝ่ายต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 19 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 1 กันยายน 2563

อ่าน 34 ครั้ง

การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองแม่โจ้  ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป...

วันที่ 1 กันยายน 2563

อ่าน 51 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 053-498-621 ต่อ 103 หรือ 104...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

อ่าน 16 ครั้ง

เลื่อนกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

เลื่อนกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ จากเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ...

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

อ่าน 20 ครั้ง

เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้

สอบถามเพิ่มเติม 053-498-621 เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

อ่าน 64 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขยายเวลาการรับสมัครจากเดิม วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 25...

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

อ่าน 76 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (จำนวน1หน่วย)

ข้อความเดิม : ตำบลป่าไผ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 17 ได้แก่ ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ 13 ที่เลือกตั้ง ศาลาเอกนกประสงค์ชุมชนพัฒนาทราย...

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

อ่าน 26 ครั้ง

การเลือกตั้งประธานชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามที่ประธานกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

อ่าน 649 ครั้ง